Polityka prywatności, Deklaracja zgodności, Ogólne Warunki Korzystania z Utworów, Regulaminy akcji marketingowych, Bezpieczne Zakupy 

 1. Informacje ogólne
 2. Definicje
 3. Warunki korzystania z Serwisu i jego usług elektronicznych
 4. Warunki korzystania z Serwisu
 5. Postępowanie reklamacyjne związane ze świadczeniem usług elektronicznych
 6. Warunki sprzedaży w ramach Serwisu
 7. Kupony i Kody
 8. Dane osobowe i Polityka prywatności
 9. Prawa autorskie
 10. Dostępność Produktów
 11. Płatności
 12. Dostawa Produktów
 13. Polityka przerw technicznych
 14. Postępowanie reklamacyjne
 15. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży
 16. Postanowienia dotyczące Klientów niebędących Konsumentami
 17. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do nich
 18. Przepisy przejściowe
 19. Postanowienia końcowe

1. Informacje ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin reguluje prawa i obowiązki związane z korzystaniem przez Ciebie z naszego Serwisu internetowego sklep.urbodomus.pl – dostępnego pod domeną https://sklep.urbodomus.pl/content/regulamin.html oraz zasady obowiązujące w przypadku dokonywania przez Ciebie zamówienia Produktów w Serwisie internetowym sklep.urbodomus.pl.

1.2. Postanowienia niniejszego Regulaminu znajdują zastosowanie również w przypadku korzystania z Serwisu internetowego sklep.urbodomus.pl dostępnego poprzez aplikację mobilną sklep.urbodomus.pl.

2. Definicje

2.1. Zawarte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

2.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.sklep.urbodomus.pl prowadzony jest przez spółkę URBODOMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd rejestrowy: SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, z siedzibą: Henryka Sienkiewicza 23/73, 81-811 Sopot i adresem do doręczeń: ul. Droszyńskiego 15b, 80-381 Gdańsk Oliwa, KRS: 0000686098, NIP: 5851479005, REGON: 367664767, wysokość kapitału zakładowego: 5.600 zł, adres poczty elektronicznej: sklep@urbodomus.pl, numer telefonu: +48 534 343 218.

2.1.2. „Serwis internetowy sklep.urbodomus.pl – prowadzony przez nas internetowy serwis transakcyjny, dostępny pod domeną https://sklep.urbodomus.pl/ z zastrzeżeniem pkt 1.2. Regulaminu, w ramach którego prezentujemy Produkty przeznaczone na sprzedaż oraz świadczymy inne, wskazane w pkt 1. Regulaminu, usługi elektroniczne. Stosując w Regulaminie oraz innych dostępnych w Serwisie dokumentach zwrot „Serwis sklep.urbodomus.pl”, „Serwis” lub „sklep.urbodomus.pl”, odnosimy się do Serwisu internetowego sklep.urbodomus.pl, w tym do aplikacji mobilnej sklep.urbodomus.pl.

2.1.3. „Produkt” – towar będący przedmiotem sprzedaży w ramach Serwisu zgodnie z niniejszym Regulaminem, którego liczba sztuk jest ograniczona. Produkty prezentowane w sklep.urbodomus.pl są Produktami oryginalnymi i markowymi, które w wyniku złożenia przez Ciebie Zamówienia, przyjętego następnie przez nas, mogą zostać przez Ciebie nabyte. Postanowienia dotyczące Produktów należy odpowiednio stosować również do Kodów, o których mowa w pkt 2.1.18. Regulaminu, chyba że z treści Regulaminu wynika inaczej.

2.1.4. „Regulamin” – niniejszy dokument, określający zasady korzystania z sklep.urbodomus.pl, w tym w szczególności Twoje prawa i obowiązki, a także nasze prawa i obowiązki.

2.1.5. „Umowa” – umowa o świadczenie bezpłatnych usług drogą elektroniczną – zawarta dobrowolnie przez Ciebie z nami z chwilą utworzenia dla Ciebie Konta, zgodnie z pkt 10. Regulaminu lub w momencie rozpoczęcia korzystania z danej usługi, w zależności od tego, który z tych momentów jest wcześniejszy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

2.1.6. „Umowa Sprzedaży” – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca sprzedaży przez nas na Twoją rzecz Produktów za zapłatą ceny powiększonej o koszty wysyłki, a więc zakupu przez Ciebie Produktu w Serwisie internetowym sklep.urbodomus.pl.

2.1.7. „Dane” – treści, informacje, zdjęcia, wpisy, komentarze, które dobrowolnie umieszczasz w sklep.urbodomus.pl, przetwarzane przez nas za Twoją zgodą i jedynie w takim zakresie, na jaki uzyskamy Twoją zgodę.

2.1.8. „Dane Osobowe” – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej gromadzone w związku z korzystaniem przez Ciebie z Serwisu internetowego limango.pl w celach wskazanych w ramach tego serwisu, w szczególności w Polityce prywatności.

2.1.9. „Użytkownik” – osoba pełnoletnia lub osoba niepełnoletnia, która ukończyła 15 lat, jeśli działa za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych, która poprzez dokonanie prawidłowej rejestracji w sklep.urbodomus.pl zawarła z nami Umowę, w wyniku której utworzone zostało przypisane do niej Konto – zwracając się w Regulaminie do „Ciebie” (w każdej formie oraz niezależnie od odniesień do płci), mamy na myśli Użytkownika, zarejestrowanego w Serwisie internetowym sklep.urbodomus.pl, jak również Użytkownika jako Klienta..

2.1.10. „Login” – adres e-mail wprowadzony przez Ciebie do sklep.urbodomus.pl na początkowym etapie tworzenia Konta oraz ewentualnie zmodyfikowany w późniejszym etapie w ramach zapisanych wcześniej na Koncie Danych Osobowych, umożliwiający późniejszą identyfikację podczas korzystania z Serwisu sklep.urbodomus.pl.

2.1.11. „Konto” – zapis informatyczny prowadzony bezpłatnie dla Ciebie przez nas, w którym gromadzone są Twoje Dane Osobowe oraz informacje o Twoich działaniach w ramach Serwisu sklep.urbodomus.pl Dostęp do Konta umożliwia Tobie identyfikację w sklep.urbodomus.pl oraz składanie Zamówienia.

2.1.12. „Koszyk” – narzędzie informatyczne dostępne w ramach sklep.urbodomus.pl, umożliwiające Tobie składanie Zamówienia na wybrane Produkty, jakie zamierzasz zamówić, a następnie jednorazowe potwierdzenie przez Ciebie złożonych niezależnie od siebie Zamówień. Koszyk gromadzi składane przez Ciebie Zamówienia, tj. w ramach jednego Zamówienia można złożyć więcej niż jedną ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży.

2.1.13. „Zamówienie” – forma złożenia przez Ciebie do nas oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu znajdującego się w Koszyku.

2.1.14. „Klient” – Użytkownik posiadający pełną zdolność do czynności prawnych (a także posiadający ograniczoną zdolność do czynności prawnych, który ukończył 15 lat, jeśli działa za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych) i tym samym uprawniony do składania Zamówienia.

2.1.15. „Kodeks cywilny” – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).

2.1.16. „Konsument” – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.1.17. „Kupon” – rabat obniżający wysokość płatności za dokonywane przez Ciebie Zamówienia w sklep.urbodomus.pl, który możesz wykorzystać w okresie jego ważności – w razie dokonania jednorazowego Zamówienia na minimalną kwotę. Minimalne kwoty uprawniające do skorzystania z Kuponu znajdziesz w  komunikacji otrzymanej od Sklep UrboDomus Kupony nie są środkami płatniczymi, a jedynie rabatami kwotowymi udzielanymi przez nas. Kupony nie mogą zostać przez Ciebie nabyte w drodze Umowy Sprzedaży.

2.1.18. „Kod” – ciąg znaków alfanumerycznych, przyznawany w ramach Serwisu w tzw. produktach który uprawnia Cię do uzyskania określonego w ramach Kodu towaru bądź usługi od Partnera, z zastrzeżeniem warunków wymienionych w Serwisie oraz potwierdzenia Zamówienia danego Kodu (dalej „warunki Kodu”).

2.1.19. „Partner” – podmiot zobowiązany do spełnienia świadczeń określonych w warunkach Kodu. Umożliwiamy Tobie nabycie towarów bądź usług od Partnera na podstawie warunków Kodu, a odpowiedzialność za należyte spełnienie świadczenia określonego w warunkach Kodu ponosi wyłącznie Partner.

2.1.20. „Pliki cookie” – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym i przeznaczone są do korzystania z Serwisu. Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej o Plikach cookie oraz zasadach ich działania, zapoznaj się z Polityką Prywatności

2.1.21. „Produkt z Elementami Cyfrowymi” – Produkt zawierający treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z nimi połączony w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jego prawidłowe funkcjonowanie (np. smartwatch).

 

3. Warunki korzystania z Serwisu i jego usług elektronicznych

3.1. Prowadzenie przez nas Serwisu sklep.urbodomus.pl obejmuje przede wszystkim następujące funkcje oraz bezpłatne usługi:

3.1.1. Dostęp do platformy transakcyjnej, m.in. poprzez prowadzenie i administrację przez nas Twojego Konta oraz dostęp do Koszyka umożliwiający składanie przez Ciebie Zamówienia.

3.1.4. Komunikację marketingową za pośrednictwem wiadomości SMS – jeśli wyrazisz stosowną zgodę w ramach swojego Konta lub w trakcie składania Zamówienia, umożliwimy Ci otrzymywanie od nas, za pomocą SMS – na podany przez Ciebie numer telefonu – informacji o świadczonych przez nas usługach, jak również Produktach, Serwisie, akcjach marketingowych dotyczących nas oraz Partnerów.

3.1.5. Powiadomienia „push” – prezentowanie bieżących powiadomień o Produktach, Serwisie i akcjach marketingowych określonych w zakładce „Regulaminy akcji marketingowych” dotyczących nas oraz Partnerów bezpośrednio na ekranie Twojego urządzenia, za Twoją zgodą.

3.2. Minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym się posługujemy, w tym zawarcia Umowy oraz Umowy Sprzedaży obejmują: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarkę internetową, np.: Mozilla Firefox w wersji 28.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 11.0 i wyższej lub Opera w wersji 12.0 i wyższej lub Google Chrome w wersji 29.0 i wyższej lub Safari w wersji 9.0 i wyższej. By zawrzeć Umowę oraz Umowę Sprzedaży musisz posiadać ważny/aktywny adres e-mail, a także w określonych przypadkach klawiaturę lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające Ci poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

 

4. Postępowanie reklamacyjne związane ze świadczeniem usług elektronicznych

4.1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych w ramach Umowy można składać na przykład:

4.1.1. pisemnie na adres: ul. Droszyńskiego 15b, 80-381 Gdańsk;

4.1.2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@urbodomus.pl.

4.2. Zaleca się podanie przez Ciebie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) Twojego żądania oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez nas. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

4.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez nas następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

  

5. Warunki sprzedaży w ramach Serwisu

5.1. Prezentacja Produktów przez nas w ramach Serwisu może ulec zmianie. Prezentacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, ale zaproszenie kierowane przez nas do Ciebie w celu zawarcia Umowy Sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

5.2. Prezentowane Produkty są dostępne w ograniczonej ilości, dodatkowo ich dostępność może być także ograniczona czasowo. Ilość Produktów, prezentowana na sklep.urbodomus.pl, ma charakter informacyjny i może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Możemy ograniczyć maksymalną liczbę ofert jakie mogą być składane przez Ciebie na zakup danego Produktu w celu zapewnienia uczciwych warunków handlowych wszystkim Klientom.

5.3. Przewidujemy możliwość określenia minimalnej wartości Zamówienia wskazanej każdorazowo w ramach sklep.urbodomus.pl. W takim przypadku nie masz możliwości złożenia Zamówienia o niższej wartości (o czym jesteś informowany w ramach Koszyka).

5.4. Składając Zamówienie, składasz nam ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu znajdującego się w Koszyku. Każdy Produkt wskazany w Twoim Zamówieniu jest przedmiotem osobnej oferty.

5.5. Maksymalna liczba Produktów, na jakie możesz złożyć Zamówienie, uzależniona jest od warunków ich sprzedaży.

5.6. W celu złożenia Zamówienia po wybraniu szczegółów zaprezentowanego przez nas Produktu, w tym rozmiaru i koloru musisz dodać go do Koszyka, a następnie podać wymagane w formularzu dane kontaktowe i adresowe niezbędne do realizacji dostawy oraz dokonać wyboru metody płatności. 

5.7. Masz możliwość wyboru określonej formy płatności za Zamówienie – w szczególności za pośrednictwem kart płatniczych (kredytowych, debetowych i pre-paid) z funkcją płatności internetowych i przelewów bankowych, a także płatności przy odbiorze przesyłki (za pobraniem) oraz płatności mobilnych akceptowanych przez nas. W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem kart płatniczych z funkcją płatności internetowych lub przelewów bankowych, zostajesz automatycznie przekierowany do strony zewnętrznego dostawcy usług płatniczych działającego w charakterze Agenta Rozliczeniowego, aby dokonać wpłaty na poczet dostawy wybranego Produktu. W przypadku zakupu Kodu, płatność za pobraniem nie jest możliwa, gdyż potwierdzenie przyznania Kodu dostarczane jest Tobie jedynie za pośrednictwem poczty e-mail.

5.8. Po zrealizowaniu powyższych kroków, możesz złożyć do nas Zamówienie za pomocą udostępnionej w tym celu funkcjonalności Serwisu (przycisk: „Zamawiam i płacę”). Następnie otrzymasz w ciągu 24 godzin e-mail potwierdzający wpłynięcie do nas Twojego Zamówienia, co nie stanowi zawarcia Umowy Sprzedaży. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje dopiero po otrzymaniu przez Ciebie osobnego e-maila informującego o skompletowaniu i wysłaniu przez nas zamówionych przez Ciebie Produktów (potwierdzenie przyjęcia wszystkich lub części złożonych przez Ciebie Zamówień). Jeżeli nie otrzymasz, co najmniej 1 dzień roboczy przed upływem terminu dostawy Produktu, który został wskazany w potwierdzeniu wpłynięcia Twojego Zamówienia w sklep.urbodomus.pl, e-maila potwierdzającego zawarcie Umowy Sprzedaży lub otrzymasz wiadomość zawierającą informację o braku akceptacji Zamówienia oznacza to, że złożone przez Ciebie Zamówienie nie zostało przyjęte do realizacji (Umowa Sprzedaży nie została zawarta), a my zwrócimy niezwłocznie kwotę dokonanej przez Ciebie płatności.

5.9. Po przejściu do Kasy i tym samym zatwierdzeniu przez Ciebie widocznych w Koszyku Produktów, ale jeszcze przed dokonaniem wpłaty na poczet dostawy wybranego Produktu, zostaniesz poproszony o podanie pełnego adresu do dostawy Produktu, który od momentu złożenia przez Ciebie oferty co do zasady nie może ulec zmianie. W przypadku dokonania zakupu Kodu, podanie adresu dostawy nie jest konieczne, gdyż dostarczenie Kodu następuje wyłącznie za pomocą poczty e-mail na adres przypisany do Konta w momencie wysyłki Kodu.

5.10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen prezentowanych Produktów w dowolnym momencie, jeśli jednak rozpocząłeś już sesję zakupową, dodając wybrany Produkt do Koszyka, dokonujesz jego zakupu na warunkach istniejących w chwili dodawania go do Koszyka.

6. Rezygnacja z zamówienia

6.1. Oferujemy Ci możliwość rezygnacji ze złożonego Zamówienia. Twoja prośba o anulowanie Zamówienia zostanie rozpatrzona pozytywnie, jeżeli umożliwia to etap, na jakim znajduje się kompletowanie Twojego Zamówienia. W przypadku Zamówienia, co do którego proces logistyczny już się rozpoczął Twoja prośba o jego anulowanie zostanie odrzucona. W przypadku skutecznej rezygnacji z Zamówienia, jeżeli uiściłeś płatność z góry, zwrot uiszczonych środków nastąpi w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez nas Twojej rezygnacji. Rezygnację z Zamówienia możesz zgłosić kontaktując się z Działem Obsługi Klienta telefonicznie pod nr 534 343 218 lub przesyłając wiadomość na adres e-mail: sklep@urbodomus.pl.

6.2. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy sprzedaży Tobie Produktu w przypadku naruszenia przez Ciebie warunków Regulaminu bądź przepisów obowiązującego prawa.

  

7. Kupony i Kody

7.1. W ramach Serwisu sklep.urbodomus.pl możesz uzyskać Kupony, które nie mogą zostać przez Ciebie nabyte w drodze Umowy Sprzedaży. Są one przyznawane przez nas w szczególności w ramach akcji marketingowych organizowanych przez nas – na warunkach określonych w zakładce zakładka .

7.2. Informacje o wysokości i czasie obowiązywania rabatów przypisanych do poszczególnych Kuponów, jakie możesz uzyskać w wymienionych w pkt 7.1. Regulaminu sytuacjach, jak również regulaminy akcji marketingowych, dostępne są w Serwisie sklep.urbodomus.pl w zakładce Regulamin”. Zgromadzone przez Ciebie Kupony mogą być wykorzystane na Zamówienie wszystkich Produktów dostępnych w Serwisie, chyba że w Kuponie zostało określone inaczej – w ten sposób, że obniżają one cenę, jaką powinieneś uiścić za Produkt, o wartość rabatu przypisanego do przyznanego Tobie Kuponu.

7.3. Nie przysługuje Ci prawo do żądania wypłaty kwoty z tytułu otrzymanych Kuponów.

7.4. W żadnym czasie, także po rozwiązaniu Umowy, nie przysługuje Ci prawo do żądania wypłaty kwot, pozostających w związku z przyznanymi Kuponami.

7.5. Nie wolno Ci przekazywać otrzymanych Kuponów innym Klientom oraz osobom trzecim niebędącym Klientami.

7.6. Będziemy przyznawać Ci dodatkowe Kupony, w szczególności w związku z Twoją aktywnością w Serwisie internetowym sklep.urbodomus.pl. W celu dokonania oceny Twojej aktywności oraz podjęcia decyzji o przyznaniu Ci Kuponu, niezbędne jest zautomatyzowane przetwarzanie Twoich Danych Osobowych, w tym profilowanie.

  

8. Dane osobowe i Polityka prywatności

8.1. Administratorem Danych Osobowych jest sklep.urbodomus.pl Polska.

8.2. Podanie przez Ciebie Danych Osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia Umowy oraz Umowy Sprzedaży.

8.3. Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych.

8.4. Twoje Dane Osobowe udostępnione w ramach Serwisu internetowego sklep.urbodomus.pl, będą przetwarzane przez nas w konkretnych, określonych celach wskazanych w ramach Serwisu internetowego sklep.urbodomus.pl l oraz opisanych szczegółowo w ramach POLITYKA PRYWATNOŚCI

8.5. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu właściwego dla ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), prawo dostępu do Twoich Danych Osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa..

8.7. Korzystając z niektórych funkcjonalności Serwisu internetowego sklep.urbodomus.pl możesz zostać przekierowany na strony serwisów zewnętrznych (przykładowo serwisów dostępnych pod adresem facebook, instagram, pinterest  oraz innych serwisów podmiotów współpracujących z nami w zakresie marketingu i reklamy). Rekomendujemy zapoznać się z zasadami ochrony danych osobowych, stosowanymi przez te serwisy.

 

9. Prawa autorskie

9.1. Wyłączne prawa do treści udostępnianych/umieszczanych w ramach Serwisu sklep.urbodomus.pl przez nas lub naszych kontrahentów, w szczególności prawa autorskie, nazwa Serwisu sklep.urbodomus.pl znak towarowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie – w tym aplikacja mobilna sklep.urbodomus.pl oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej – przysługują nam lub podmiotom, z którymi zawarliśmy odpowiednie umowy. Jesteś uprawniony do korzystania z treści nieodpłatnie, a także do korzystania z treści zamieszczanych zgodnie z przepisami prawa i już rozpowszechnionych przez innych Użytkowników w ramach Serwisu sklep.urbodomus.pl, jednak wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania z Serwisu sklep.urbodomus.pl, na terenie całego świata. Wykorzystywanie w/w treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez nas lub inny uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności.

9.2. Poprzez umieszczenie Danych, w szczególności materiałów lub wypowiedzi w Serwisie sklep.urbodomus.pl lub na powiązanych stronach, udzielasz nam niewyłącznej, nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych Danych, na terytorium całego świata. Prawo to obejmuje uprawnienie do udzielania sublicencji w zakresie uzasadnionym realizacją Umowy Sprzedaży lub Umowy (w tym funkcjonowaniem i rozwojem Serwisu internetowego sklep.urbodomus.pl), a także upoważnienie do wykonywania samodzielnie lub za pomocą podmiotów trzecich praw zależnych w zakresie opracowania, dostosowywania, przerabiania i tłumaczenia utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r.  W zakresie, w którym nie jesteś uprawniony do udzielania licencji, o której mowa w niniejszym pkt 9.2. Regulaminu, niniejszym zobowiązujesz się uzyskać dla nas taką odpowiednią licencję.

 

10. Dostępność Produktów

10.1. Dokładamy wszelkich starań, abyś mógł nabyć Produkty, na które złożysz Zamówienie. Poinformujemy Cię o przyjęciu bądź nieprzyjęciu Twojego Zamówienia zgodnie z pkt 6.9. Regulaminu.

10.2. Analizowanie ofert wynikających ze złożonego przez Ciebie Zamówienia, następuje według kolejności wpływania Zamówień na poszczególne Produkty, aż do wyczerpania się zapasów. Dokładamy najwyższych starań celem realizacji Umowy Sprzedaży i zapewnienia dostępności oferowanych Produktów. W określonych przepisami prawa sytuacjach, w tym w przypadku niemożliwości świadczenia, zastosowanie mogą znaleźć odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, w tym art. 493-495 Kodeksu cywilnego, w szczególności dotyczące obowiązku niezwłocznego zwrotu świadczenia na rzecz Konsumenta.

10.3. Bez uszczerbku dla Twoich uprawnień wynikających z rękojmi, wymiana zamówionego przez Ciebie Produktu nie jest możliwa.

 

11. Płatności

11.1. Płatności dokonywane są w jednej z form opisanych w pkt 6.8. Regulaminu. Wyboru formy płatności dokonujesz Ty. Płatności kartami płatniczymi i e-przelewami obsługuje zewnętrzny dostawca usług płatniczych. Zasady obowiązujące przy płatnościach obsługiwanych przez zewnętrznego dostawcę usług płatniczych określa regulamin dokonywania wpłat udostępniony przez zewnętrznego dostawcę usług płatniczych. Zalecamy żebyś przed skorzystaniem z płatności obsługiwanych przez zewnętrznego dostawcę usług płatniczych zapoznał się z treścią regulaminu dokonywania wpłat oraz zasadami ochrony danych osobowych stosowanymi przez niego.

11.3. W przypadku wyboru przez Ciebie płatności za pobraniem, tj. przy odbiorze przesyłki, zobowiązujesz się do dokonania płatności przy odbiorze Produktu. Odmowa odbioru Produktu, pomimo wyznaczenia dodatkowego odpowiedniego terminu, jest jednoznaczna z rozwiązaniem przez Ciebie Umowy Sprzedaży.

11.4. Cena Produktu podana w opisie prezentowanym na stronie Produktu obejmuje podatki oraz wszystkie opłaty wymagane przez przepisy obowiązującego prawa, z wyłączeniem kosztów transportu.

 11.5. Na towary z wydłużonym terminem oczekiwania wymagana jest wpłata zaliczki w wysokości minimum 30% ich wartości. Na wpłatę zaliczki do zamówienia lub oferty czekamy do 7 dni kalendarzowych. Po tym terminie zamówienie zostanie anulowane a oferta traci ważność. Aby dokonać zakupu - należy ponownie złożyć zamówienie bądź zapytanie ofertowe. 

12. Dostawa i odbiór Produktów

12.1. Sposoby i szczegóły dostawy wskazane są każdorazowo w Serwisie po dodaniu każdego Produktu do Koszyka.

12.2. Planowy termin dostawy Produktu jest każdorazowo sprawdzany i przekazywany klientowi mailowo. Na łączny czas oczekiwania na otrzymanie przez Ciebie danego Produktu (czas dostawy) składa się czas realizacji Zamówienia przez nas (przygotowania Produktu do wysyłki) oraz czas dostarczenia Produktu przez przewoźnika. Czas realizacji Zamówienia przez nas, liczony jest od momentu złożenia przez Ciebie Zamówienia do momentu przekazania przez nas przesyłki zawierającej Produkty przewoźnikowi. Do powyższego czasu należy doliczyć czas dostarczenia Produktu przez przewoźnika, który prezentowany jest w sklep.urbodomus.pl. W indywidualnym przypadku termin ten może zostać wydłużony, o czym zostaniesz poinformowany w osobnym e-mailu. Dodatkowo termin spełnienia świadczenia zostanie podany w e-mailu, o którym mowa w pkt 6.9. Regulaminu

12.3. Nie ponosimy odpowiedzialności za niedostarczenie Produktów lub opóźnienie w dostawie Produktów, spowodowane błędnym lub nie podaniem przez Ciebie adresu dostawy, adresu e-mail lub numeru telefonu. Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Ponadto możemy dochodzić odszkodowania w wysokości poniesionych kosztów dostawy, spowodowanych błędnym lub nie podaniem przez Ciebie powyższych danych.

12.4. Koszty transportu i dostawy Produktów obciążają Ciebie, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Informacje o wysokości kosztów dostawy podane są w Koszyku zawierającym wybrane przez Ciebie Produkty.

12.5. Wysyłka Produktów odbywa się wyłącznie pod adresy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

12.6. Przesyłki paletowe dostarczane są do Odbiorcy w miejscu dostępnym dla samochodów ciężarowych. Usługa jest świadczona w tylko w zakresie rozładunku przesyłki z auta i nie obejmuje jej wniesienia. 

12.7. Przy odbiorze przesyłki osoba odbierająca towar jest zobowiązana do dokładnego sprawdzenia jej pod względem jakościowym oraz ilościowym. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy spisać protokół szkody z kurierem.

12.8. Przy odbiorze przesyłki w sklepie stacjonarnym również należy dokładnie sprawdzić czy towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych. Po stwierdzeniu niezgodności - należy niezwłocznie je zgłosić obsłudze sklepu. 

13. Polityka przerw technicznych

13.1. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu sklep.urbodomus.pl. Z uwagi na złożony charakter systemu informatycznego, jakim jest sklep.urbodomus.pl, mogą wystąpić błędy i przerwy techniczne spowodowane awariami sprzętu bądź oprogramowania. W każdym przypadku staramy się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych.

 

14. Postępowanie reklamacyjne

14.1. Produkty prezentowane przez nas mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania mogą zostać podane np. w formie karty gwarancyjnej dołączonej do Produktu lub informacji umieszczonej bezpośrednio na stronie internetowej producenta lub dystrybutora. Adresatem reklamacji złożonej w ramach gwarancji jest bezpośrednio producent lub dystrybutor, a sklep.urbodomus.pl nie bierze udziału w tym procesie.

14.2. Jeżeli otrzymany przez Ciebie Produkt nie jest zgodny z Umową Sprzedaży, możesz skorzystać według swojego wyboru z uprawnień przysługujących w ramach gwarancji (jeśli została udzielona) albo – niezależnie – z uprawnień przysługujących Ci od nas z tytułu odpowiedzialności za niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży. Wykonywanie przez Ciebie uprawnień wynikających z gwarancji nie wpływa na naszą odpowiedzialność z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży. Możesz wykonywać uprawnienia z tytułu za niezgodności Produktów z Umową Sprzedaży niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

14.3. Jeżeli jesteś Konsumentem, możesz w pierwszej kolejności żądać wymiany Produktu na Produkt zgodny z Umową Sprzedaży albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia niezgodności, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Ciebie jako Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez nas. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, a w szczególności wartość Produktu zgodnego z Umową Sprzedaży, rodzaj i znaczenie stwierdzonej niezgodności z Umową Sprzedaży, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Ciebie jako Konsumenta inny sposób zaspokojenia Twojego żądania.

14.4. Naprawy lub wymiany Produktu dokonujemy w rozsądnym czasie od chwili, w której zostaliśmy poinformowani przez Ciebie o braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży, a także bez nadmiernych dla Ciebie niedogodności, uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel, w jakim go nabyłeś. Ponosimy koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów.

14.5. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez nas do Twojej reklamacji lub do wykonania Twoich uprawnień wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do nas, powinieneś dostarczyć niezgodny z Umową Sprzedaży Produkt na adres wskazany przez nas w załączonej do przesyłki instrukcji zwrotu. Jeżeli do Twojej przesyłki nie została załączona papierowa wersja instrukcji zwrotu, możesz odesłać Produkt pod adres wskazany w pkt 15.10. Regulaminu z dopiskiem „reklamacja” lub ustalić go z naszym Biurem Obsługi Klienta. Odbiór niezgodnego z Umową Sprzedaży Produktu odbędzie się na nasz koszt i w naszym imieniu. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Ciebie byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, możesz zostać poproszony o udostępnienie nam, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

14.6. Możesz złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, gdy wystąpił przynajmniej jeden z następujących przypadków (katalog zamknięty):

14.6.1. Odmówiliśmy naprawy lub wymiany Produktu zgodnie z pkt 14.5. powyżej.

14.6.2. Nie dokonaliśmy naprawy lub wymiany Produktu zgodnie z pkt 14.6. i 14.7. powyżej.

14.6.3. Próbowaliśmy doprowadzić Produkt do zgodności z Umową Sprzedaży, a brak zgodności trwa nadal.

14.6.4. Brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie Ceny albo odstąpienie od Umowy Sprzedaży.

14.6.5. Z naszego oświadczenia lub okoliczności sprawy wyraźnie wynika, że nie dokonamy naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych dla Ciebie niedogodności.

Cena zostanie obniżona proporcjonalnie do obniżenia wartości Produktu ze względu na jego niezgodność z Umową Sprzedaży.

14.7. Nie możesz odstąpić od Umowy Sprzedaży z powodu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, jeżeli niezgodność ta jest nieistotna. Nie wyklucza to realizacji przez Ciebie prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży zgodnie z postanowieniami określonymi w punkcie 15 niniejszego Regulaminu.

14.8. Jeżeli brak zgodności z Umową Sprzedaży dotyczy jedynie niektórych Produktów spośród dostarczonych przez nas w ramach jednego Zamówienia, możesz odstąpić od Umowy Sprzedaży również w odniesieniu do innych Produktów nabytych przez Ciebie łącznie z Produktami niezgodnymi z Umową Sprzedaży, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, abyś zgodził się zatrzymać wyłącznie Produkty zgodne z Umową Sprzedaży..

14.9. Odpowiadamy z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, jeżeli niezgodność zostanie ujawniona przed upływem dwóch lat od dnia dostarczenia Tobie Produktu. Jeżeli określony przez nas lub producenta termin przydatności Produktu do użycia kończy się po upływie dwóch lat od dnia dostarczenia Tobie Produktu, odpowiadamy z tytułu  niezgodności tego Produktu z Umową Sprzedaży stwierdzonej przed upływem tego terminu.

14.10. Możesz zgłosić przysługujące Ci roszczenia w zakresie niezgodności Produktów z Umową Sprzedaży w szczególności za pośrednictwem:

14.10.1. formularza reklamacji dostępnego w ramach Twojego Konta

14.10.2. przesłać formularz na adresu e-mail: sklep@urbodomus.pl 

Jeżeli odstępujesz od Umowy Sprzedaży z powodu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, prosimy aby zwracany Produkt był w miarę możliwości nieużywany, pozbawiony zapachu, czysty a także z przyczepionymi metkami/oznaczeniami, które nie uniemożliwiają jego przymierzenia/sprawdzenia – co nie wpływa jednak na przysługujące Tobie uprawnienia do odstąpienia od Umowy Sprzedaży i zwrotu Produktu. Możesz złożyć reklamację również w inny wybrany przez Ciebie sposób. Prosimy o załączenie do reklamacji dowodu zakupu Produktu (np. paragonu, faktury) jeżeli jest to możliwe.  Prosimy zadbaj również o to, aby opakowanie Produktu chroniło go przed uszkodzeniami w czasie transportu. W zgłoszeniu reklamacyjnym, w celu przyspieszenia jego rozpatrzenia, prosimy o podanie Twojego imienia i nazwiska, przyczyny zgłoszenia, zgłaszanego roszczenia oraz Twoich danych kontaktowych (w tym adresu e-mail). W miarę możliwości prosimy o dołączenie również zdjęcia Produktu potwierdzającego zgłaszane zastrzeżenie. 

14.11. Przy odbiorze dostawy konieczne jest zweryfikowanie przez Ciebie w obecności kuriera stanu przesyłki zawierającej Produkty oraz w przypadku stwierdzenia zniszczenia samego produktu lub naruszenia opakowania – sporządzenie protokołu szkody. Zgłoszenia uszkodzeń przesyłki bez dołączonego protokołu szkody nie będą rozpatrywane. W wypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszeń  możesz nam to zgłosić, w szczególności na adres e-mail: sklep@urbodomus.pl. Reklamacje z tytułu uszkodzenia mechanicznego towaru zgłaszane powyżej 24 godzin od odbioru nie będą rozpatrywane. 

14.12. W przypadku nieuwzględnienia przez nas Twojej reklamacji Produktu, który do nas został odesłany, Produkt zostanie Ci zwrócony, wraz z uzasadnieniem uznania złożonej przez Ciebie reklamacji za niezasadną.

14.13. W przypadku uznania przez nas Twojej reklamacji, w sposób uzasadniający zwrot dokonanej wpłaty na poczet dostawy wybranego Produktu, dokonamy zwrotu należności za zakupiony przez Ciebie Produkt, który nastąpi w terminie 14 dni od dnia uznania przez nas Twojej reklamacji. Zwrot należności nastąpi w sposób analogiczny do tego, w jaki została dokonana przez Ciebie wpłata na poczet dostawy wybranego Produktu. Jeżeli dokonałeś płatności przy odbiorze przesyłki (za pobraniem), zwrot należności nastąpi na podany przez Ciebie rachunek bankowy, jeżeli będąc Konsumentem wyraźnie się na to zgodzisz i nie będzie to wiązało się dla Ciebie z żadnymi kosztami.

14.14. Jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży, zostałeś wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Produktu odbiega od wymogów zgodności z Umową Sprzedaży określonych w art. 43b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (dalej: u.p.k.) oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptowałeś brak tej cechy Produktu, nie ponosimy odpowiedzialności za brak zgodności tego Produktu z Umową Sprzedaży w zakresie określonym tymi wymogami, tj. w zakresie:

14.14.1. dostarczenia Produktu z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia możesz rozsądnie oczekiwać;

14.14.2. dostarczenia Produktu w takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Ci udostępniliśmy przed zawarciem Umowy Sprzedaży i odpowiadania przez Produkt opisowi takiej próbki lub wzoru..

14.15. Jeżeli jesteś Konsumentem, ponosimy również odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży wynikający z jego niewłaściwego zamontowania, jeżeli:

14.15.1. montaż został przeprowadzony przez nas lub na naszą odpowiedzialność;

14.15.2. niewłaściwe zamontowanie Produktu przez Ciebie wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez nas lub osobę trzecią, która dostarczyła Ci treść lub usługę cyfrową zawartą w Produkcie z Elementami Cyfrowymi.

 

15. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży

15.1. Jeżeli jesteś Konsumentem, przysługuje Ci prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawieranej w ramach Serwisu internetowego sklep.urbodomus.pl przez okres 14 dni, bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa.

15.2. Wiedz, że będąc Konsumentem możesz odstąpić od Umowy Sprzedaży, składając do nas oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie może zostać złożone, według Twojego wyboru, w szczególności:

15.2.1. z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy (zgodnego z ustawowym wzorem formularza, o którym mowa w art. 30 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta), stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu lub

15.2.2. za pomocą formularz zwrotu dostępnego w sklep.urbodomus.pl 

15.2.3. na adres e-mail: sklep@urbodomus.pl lub

15.2.5. na adres: Sklep UrboDomus ul. Droszyńskiego 15B, 80-381 Gdańsk

Jako datę przyjęcia Twojego zawiadomienia uznaje się dzień, w którym zostało ono wysłane. Nie ogranicza to Twojego uprawnienia do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informujesz o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

15.4. Sposób oraz termin zwrotu określony w pkt 15.3. Regulaminu nie dotyczy Kodu.

15.5. Bieg 14–dniowego terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, o którym mowa w pkt 15.1. Regulaminu rozpoczyna się w momencie objęcia przez Ciebie Produktów w posiadanie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli Umowa Sprzedaży obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy (Produktu), partii lub części.

15.6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli jesteś Konsumentem to mamy obowiązek niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Twojego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić Ci wszystkie dokonane przez Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów, z tym że w przypadku odstąpienia przez Ciebie od Umowy Sprzedaży jedynie co do części Produktów z danego Zamówienia, zwrot kosztów dostarczenia Produktów Ci nie przysługuje. Dokonujemy zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użyłeś, na zasadach opisanych w pkt 15.7. poniżej. Jeżeli nie zaproponujemy Ci, że sami odbierzemy od Ciebie Produkt, możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Ciebie do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jego odesłania zgodnie z niniejszym Regulaminem lub instrukcją zwrotów załączoną do otrzymanej przesyłki, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

15.87. Prosimy o dołączenie do zwracanego Produktu, w miarę możliwości, formularza zwrotu wygenerowanego w trakcie procesu zgłoszenia zwrotu dostępnego w zakładce „Zwroty i reklamacje” w Twoim Koncie lub załączonego do przesyłki dowodu dostawy – przyspieszy to procesowanie zwrotu przez pracowników magazynu.

15.9. Masz obowiązek zwrócić nam Produkt lub przekazać go osobie upoważnionej przez nas do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od Umowy Sprzedaży, chyba że – w ramach odrębnych warunków akcji marketingowych– zaoferujemy Ci możliwość odbioru od Ciebie zwracanych Produktów. Do zachowania 14–dniowego terminu wystarczy odesłanie Produktów przed jego upływem. Prosimy o zapakowanie i zabezpieczenie odsyłanych Produktów tak, aby nie zostały uszkodzone w transporcie.

15.10. Zwracane Produkty należy odesłać na następujący adres ul Droszyńskiego 15 B 80-381 Gdańsk

15.12. Ponosisz odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Produktów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów. Zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia względem Ciebie z tego tytułu odszkodowania, w zakresie w jakim zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa.

15.13. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Ci w odniesieniu do umowy:

15.13.1. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie Produktu zostało otwarte po jego dostarczeniu;

15.13.2. w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 

16. Postanowienia dotyczące Klientów niebędących Konsumentami

16.1. Niniejszy pkt 16. Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.

16.2. Przysługuje nam prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Tobą jeżeli jesteś Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi to wówczas po Twojej stronie żadnych roszczeń w stosunku do nas.

16.3. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami mamy prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Ciebie jako Klienta niebędącego Konsumentem sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

16.4. Z chwilą wydania przez nas Produktu przewoźnikowi przechodzą na Ciebie jako Klienta niebędącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. W takim wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia go do przewozu, aż do wydania go Tobie oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

16.5. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego nasza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za Produkt wobec Ciebie jako Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona. Nie odpowiadamy też wobec Ciebie jako Klienta niebędącego Konsumentem za niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży, o której mowa w pkt 14. Regulaminu.

16.6. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami możemy wypowiedzieć Umowę Sprzedaży ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyny poprzez przesłanie Tobie stosownego oświadczenia w dowolnej formie.

16.7. Ani my ani nasi pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Ciebie jako Klienta niebędącego Konsumentem, Twoich podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników za wszelkie szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez nas umyślnie.

16.8. W każdym przypadku ustalenia odpowiedzialności naszej, naszych pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników, odpowiedzialność ta w stosunku do Ciebie jako Klienta niebędącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu ostatniej Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).

16.9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy nami, a Tobą jako Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na naszą siedzibę.

16.10. W odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami możemy dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

16.11. Postanowień niniejszego pkt 16. Regulaminu nie stosuje się do Klientów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą zawierającymi z nami Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy Sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, określonego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z wyjątkiem pkt 16.5. Regulaminu. Klientom, o których mowa w zdaniu poprzednim przysługuje również uprawnienie do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, na zasadach przewidzianych dla Konsumenta w pkt 15. Regulaminu.

 

17. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do nich

17.1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania nas do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów.

17.2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Ciebie jako Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

17.2.1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

17.2.2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

17.2.3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

17.3. Będąc Konsumentem posiadasz następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

17.3.1. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej;

17.3.2. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej;

17.3.3. uzyskanie bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Tobą, a nami, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) Rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);

17.3.4. złożenie skargi za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR to również źródło informacji odnośnie do form pozasądowego rozstrzygania ewentualnych sporów pomiędzy przedsiębiorcami a Konsumentami.

  

18. Przepisy przejściowe

18.1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn. Ważne przyczyny stanowią w szczególności:

18.1.1. podyktowane względami technicznymi świadczenia usług drogą elektroniczną;

18.1.2. zmiany mające na celu dostosowanie postanowień Regulaminu do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa;

18.1.3. zmiany zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez nas dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

18.2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, udostępnimy tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację na stronie: REGULAMIN oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Ciebie adres e-mail.

18.3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania do Ciebie informacji o jego zmianie. W przypadku kiedy zawarłeś z nami Umowę, tj. posiadasz Konto, masz prawo do wypowiedzenia Umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Cię o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu pozostaje bez znaczenia dla zawartych przez Ciebie Umów Sprzedaży przed zmianą Regulaminu.

18.4. Zaprezentowane Produkty przed wejściem w życie zmian Regulaminu, pozostaną na zasadach określonych w Regulaminie obowiązującym w dniu rozpoczęcia prezentacji danego Produktu.

  

19. Postanowienia końcowe

19.1. Regulamin obowiązuje od dnia 1.01.2023r.

19.2. Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym: LINK

19.3. Umowy oraz Umowy Sprzedaży zawierane przez nas zawierane są w języku polskim.

19.4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Tobie istotnych postanowień zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Ci wiadomości e-mail informującej o skompletowaniu i wysłaniu Zamówienia oraz poprzez dołączenie do przesyłki dowodu dostawy. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Serwisu limango.pl.

19.5. Zapewniamy środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług na podstawie Umowy.

19.6. Informujemy, że korzystanie z Serwisu internetowego sklep@urbodomus.pl za pośrednictwem przeglądarki internetowej bądź aplikacji mobilnej w tym składanie Zamówienia, a także nawiązywanie połączenia telefonicznego z nami, może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych) lub kosztów połączenia telefonicznego, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta osoba kontaktująca się z nami.

19.7. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą zarówno Ciebie, jak i nas.

19.8. Prawem właściwym dla Umowy oraz Umów Sprzedaży zawieranych pomiędzy Tobą a nami, których przedmiotem są usługi świadczone przez nas w ramach Serwisu sklep.urbodomus.pl na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory, które wynikną na tle stosowania niniejszego Regulaminu, będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

19.9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

  

Załącznik nr 1 do Regulaminu Serwisu sklep.urbodomus.pl Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy).

 - Adresat: Sklep UrboDomus ul. Droszyńskiego 15 B 80-381 Gdańsk adres e-mail: sklep@urbodomus.pl

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów(*) umowy dostawy następujących towarów(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących towarów(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

(*) Niepotrzebne skreślić

 

 

------------------------------------------------------------------------------------

Produkty zostały dodane do schowka